THƯ VIỆN PHÁP BẢO NAMO84000

http://namo84000.com

hình ảnh: BỨC TƯỢNG CỔ ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Advertisements

11/04/2010 Posted by | NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

hình ảnh: TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI (Image of The Pure Lapis Lazuli Land)

Photobucket

.

.

.

Photobucket

.Photobucket………..Photobucket………..Photobucket

Photobucket

.

.

.

.PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

.

.

.

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

10/04/2010 Posted by | NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI (Namo The Pure Lapis Lazuli Land, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

chuyên mục MỖI TUẦN MỘT ẢNH (p4): NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI (images of Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata)

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA


Photobucket


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

05/04/2010 Posted by | NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HÌNH ẢNH: THÀNH TÂM KÍNH LỄ NGÀY ĐỨC THẾ TÔN NHẬP NIẾT BÀN – ngày 15 tháng Chạp năm Mậu Dần – PL 2554 – DL 2010

Photobucket
.

.

.

.

Photobucket

.

.

.

Photobucket

Photobucket

31/03/2010 Posted by | NAM MÔ SA BÀ GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (Namo the ruler of the Saha World, Sakyamuni Buddha), ĐỨC THẾ TÔN NHẬP NIẾT BÀN (Nirvàna) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HÌNH ẢNH: NAM MÔ PHẠM VÕNG GIÁO CHỦ TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT (Images of Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha)

Photobucket
Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật
Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha

Photobucket
Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật
Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha

Photobucket
Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật
Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha

Photobucket
Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật
Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha

Photobucket
Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật
Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha

Photobucket

Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật

Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha

30/03/2010 Posted by | NAM MÔ PHẠM VÕNG GIÁO CHỦ TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT (Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HÌNH ẢNH: NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT p5/5 (Images of Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Boddhissatvas)

Photobucket

NAM MÔ PHÁP TRÀNG THẾ GIỚI PHÁP HẢI LÔI ÂM NHƯ LAI

NAMO MEDICINE BUDDHA – ONE OF SEVEN MEDICINE BUDDHA
Photobucket

NAM MÔ QUANG THẮNG THẾ GIỚI THIỆN DANH XƯNG CÁT TƯỜNG VƯƠNG NHƯ LAI

NAMO MEDICINE BUDDHA – ONE OF SEVEN MEDICINE BUDDHA

Photobucket

NAM MÔ DIỆU BẢO  THẾ GIỚI, BẢO NGUYỆT TRÍ NGHIÊM QUANG ÂM

TỰ TẠI VƯƠNG NHƯ LAI

NAMO MEDICINE BUDDHA – ONE OF SEVEN MEDICINE BUDDHA

Photobucket

NAM MÔ VÔ ƯU THẾ GIỚI VÔ ƯU TỐI THẮNG CÁT TƯỜNG VƯƠNG NHƯ LAI

NAMO MEDICINE BUDDHA – ONE OF SEVEN MEDICINE BUDDHA

Photobucket

NAM MÔ VIÊN MÃN HƯƠNG TÍCH THẾ GIỚI KIM SẮC BẢO QUANG

DIỆU HẠNH THÀNH TỰU NHƯ LAI

NAMO MEDICINE BUDDHA – ONE OF SEVEN MEDICINE BUDDHA

Photobucket

NAM MÔ THIỆN TRỤ BẢO HAI THẾ GIỚI, PHÁP HẢI THẮNG HUỆ DU HÝ

THẦN THÔNG NHƯ LAI

NAMO MEDICINE BUDDHA – ONE OF SEVEN MEDICINE BUDDHA

Photobucket
NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

TAM TAM THÁNH TỊNH LƯU LY

NAMO PURE  LAPIS LAZULI WORLD

MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

THREE SAGES AT PURE LAPIS LAZULI LAND

30/03/2010 Posted by | NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT (Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas), NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HÌNH ẢNH: NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT p4/5 (Images of Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Boddhissatvas)

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ NHẬT QUANG BỒ TÁT
NAMO SUNLIGHT BODDHISSATVA
Photobucket
NAM MÔ NHẬT QUANG BỒ TÁT
NAMO SUNLIGHT BODDHISSATVA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

30/03/2010 Posted by | NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT (Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas), NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HÌNH ẢNH: NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT p3/5 (Images of Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas)

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ NGUYỆT QUANG BỒ TÁT
NAMO MOONLIGHT BODHISSATVA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ NHẬT QUANG BỒ TÁT
NAMO SUN-LIGHT BODHISSATVA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

30/03/2010 Posted by | NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT (Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas), NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

chuyên mục MỖI TUẦN MỘT ẢNH (p3): NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Photobucket

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

29/03/2010 Posted by | NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata) | %(count) bình luận

HÌNH ẢNH: NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT P2/5 (Images of Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata)

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

Photobucket
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

29/03/2010 Posted by | NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT (Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas), NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?