THƯ VIỆN PHÁP BẢO NAMO84000

http://namo84000.com

KINH HỒNG DANH SÁM HỐI – HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

Photobucket

八十八佛

88 Buddha

88 Đức Phật

.

.

.

.


KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ  DOWNLOAD MP3 – HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng.

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư  Không, Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư  Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo.

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ  Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

CÚNG HƯƠNG

Hương thơm vừa thắp trên đài

Xông lên Chư Phật, trong ngoài đều nghe

Mây lành mỗi chốn được che

Chúng con ngưỡng vọng ngồi xe Nhất Thừa.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3l)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha (7l)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3l)

KỆ KHAI KINH

Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe biết chuyên trì tụng

Nguyện rõ chơn như  Pháp đứng đầu.

SÁM HỐI HỒNG DANH

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Chúng con thành tâm cung kính lạy (1 lạy)

Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1 lạy)

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)

Con nay pháp tâm không vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị Bồ tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng Vô-Thượng, Chánh-Đẳng, Chánh-Giác (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (1 lạy)

(từ đây mỗi câu 1 lạy)

Chí tâm sám hối:

 1. 1. Nam Mô Phổ Quang Phật
 2. 2. Nam Mô Phổ Minh Phật
 3. 3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật
 4. 4. Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
 5. 5. Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật
 6. 6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật
 7. 7. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
 8. 8. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
 9. 9. Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
 10. 10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật
 11. 11. Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật
 12. 12. Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
 13. 13. Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dỏng Mãnh Phật
 14. 14. Nam Mô Đại Bi Quang Phật
 15. 15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật
 16. 16. Nam Mô Từ Tạng Phật
 17. 17. Nam Mô Chiên Đàng Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
 18. 18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật
 19. 19. Nam Mô Thiện Ý Phật
 20. 20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
 21. 21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật
 22. 22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
 23. 23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
 24. 24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
 25. 25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
 26. 26. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật
 27. 27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
 28. 28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật
 29. 29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật
 30. 30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật
 31. 31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
 32. 32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật
 33. 33. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật
 34. 34. Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật
 35. 35. Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật
 36. 36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
 37. 37. Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật
 38. 38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật
 39. 39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật
 40. 40. Nam Mô Quan Thế Đăng Phật
 41. 41. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
 42. 42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật
 43. 43. Nam Mô Tu Di Quang Phật
 44. 44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
 45. 45. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
 46. 46. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật
 47. 47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
 48. 48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
 49. 49. Nam Mô Tài Quang Phật
 50. 50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật
 51. 51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật
 52. 52. Nam Mô Đại Thông Quang Phật
 53. 53. Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật

(vì lý do gì … có thể lạy đến đây ngưng, hoặc tụng đến đây mới khởi sự lạy, đều được cả; nếu lạy trọn thì tốt nhất)

 1. 54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
 2. 55. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật
 3. 56. Nam Mô Bảo Quang Phật
 4. 57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật
 5. 58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật
 6. 59. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật
 7. 60. Nam Mô Bảo Hoa Phật
 8. 61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật
 9. 62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật
 10. 63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật
 11. 64. Nam Mô Vô Cấu Phật
 12. 65. Nam Mô Ly Cấu Phật
 13. 66. Nam Mô Dõng Thí Phật
 14. 67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật
 15. 68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật
 16. 69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật
 17. 70. Nam Mô Thủy Thiên Phật
 18. 71. Nam Mô Kiên Đức Phật
 19. 72. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật
 20. 73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
 21. 74. Nam Mô Quang Đức Phật
 22. 75. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật
 23. 76. Nam Mô Na La Diên Phật
 24. 77. Nam Mô Công Đức Hoa Phật
 25. 78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
 26. 79. Nam Mô Tài Công Đức Phật
 27. 80. Nam Mô Đức Niệm Phật
 28. 81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
 29. 82. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
 30. 83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
 31. 84. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật
 32. 85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật
 33. 86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
 34. 87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
 35. 88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật

(đồng xướng, đồng lạy)

89.Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

(đồng tụng)

Như vậy, tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian. Các đức Thế Tôn thường trú trong đời này. Các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con, hoặc đời này hay đời trước của chúng con, sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Đối với của chùa tháp, của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ. Về tội ngủ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo. Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc bảo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm: hoặc có che dấu, hoặc không che dấu, phải đọa vào địa ngục, quỉ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chổ như thế, những tội chướng chúng con đã làm, hôm nay đều thành tâm cúi xin sám hối. (1 lạy)

Giờ đây, các đức Phật Thế Tôn, chứng biết cho chúng con, thương nghĩ đến chúng con. Trước chư Phật, Bồ tát, chúng con phải bộc bạch như vầy: hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ được giới thanh tịnh, nhẫn đến thí một vóc cơm cho các loài súc sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đã có, thành tựu chúng sanh, căn lành đã có, tu hạnh Bồ-đề, căn lành đã có, và trí Vô-thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại, so sánh trù tính, thảy đều hồi hướng cho quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như các đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng, chúng con cũng xin hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật, nguyện thành trí Vô Thượng. Chư phật trong ba đời, rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. (1 lạy)

 1. Mười phương thế giới có không

Ba đời vạn loại cầu mong đại hùng

Con nay ba nghiệp viên dung

Lễ khắp tất cả không trung một lòng.

 1. Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông

Khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai

Mỗi thân hiện khắp trần ai

Mỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (1 lạy)

 1. Ở trong cõi phật hằng sa

Đại hội Bồ tát một nhà độ sanh

Vô tận pháp giới tinh anh

Tinh sâu Phật Pháp thanh danh xuất trần.

 1. Mỗi người tiếng giọng có phần

Phát ra thánh thót tâm thần sáng trưng

Tương lai mỗi kiếp tôn xưng

Khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu (1 lạy)

 1. Tràng hoa tươi tốt muôn màu

Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bay

Trang nghiêm thành kính xưa nay

Con đem dâng cúng đức thầy Như Lai.

 1. Hương y có một không hai

Đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi

Cao như quả núi tu di

Thành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn.

 1. Con nay mở rộng tâm hồn

Tin sâu Phập Pháp trường tồn từ lâu

Phổ Hiền nguyện lực rất sâu

Cúng dường cùng khắp nhiệm mầu Như Lai

(1 lạy)

 1. Xưa con tạo các nghiệp sai

Đều do ba độc họa tai nối liền

Từ thân miệng ý triền miên

Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ (1 lạy)

 1. Mười phương các loại đồng cư

Hữu học, vô học tâm tư nhị thừa

Như Lai, Bồ Tát xa xưa

Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin (1 lạy)

10.  Đèn tuệ thắp sáng cầu xin

Bồ đề thành tựu, đức tin bắt đầu

Chúng con kính thỉnh nguyện cầu

Chuyển xe diệu pháp, đạo mầu đã ban (1 lạy)

11.  Chư Phật muốn nhập Niết-Bàn

Con xin kính thỉnh vì hàng phàm ngu

Cữu trụ giáo hóa công phu

Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần (1 lạy)

12.  Cúng dường lễ tán ba phần

Thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời

Tùy hỷ sám hối khắp nơi

Chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu (1 lạy)

13.  Xin đem công đức nhiệm mầu

Hướng về thượng giới minh châu hiện bày

Tánh tướng Tam Bảo từ rày

Dung thông hai đế chờ ngày thành công

14.  Phước đức như nước biển đông

Con nay hồi hướng một lòng thanh cao

Thân khẩu ý nghiệp lao chao

Dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy.

15.  Tất cả hoặc chướng từ nay

Xin đều tiêu diệt, xin thay phép mầu

Mỗi niệm trí tuệ làm đầu

Chúng sanh độ hết không cầu trả ơn.

16.  Hư không thế giới có sờn

Nghiệp và phiền não đều hườn hư không

Bổn pháp như thế dung thông

Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như (1 lạy)

Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

(tiếp tụng)

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca

Đức Phật Dược Sư

Phật A Di Đà

Thập phương chư Phật

Vô lượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền Tăng

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ bi gia hộ

Thân không tật bịnh

Tâm không phiền não

Hằng ngày an vui tu tập

Phép Phật nhiệm mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí huệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sanh

Đồng thành Phật đạo (đồng xá)

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra

Đệ tử thảy đều xin sám hối

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần)

TÂM KINH

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Thuở đức Quán Tự Tại Bồ tát tu hành đã tiến sâu đến chổ trí tuệ bên kia bờ, ngài soi thấy năm uẩn đều không, nên độ được tất cả khổ ách.

Này Thu tử! Cái có sắc tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tướng cũng chẳng khác với cái sắc; mà sắc tức là không, không tức là sắc, với thụ, tưởng, hành và thức này, nghĩa cũng lại như thế.

Này Xá Lợi Phất! Cái ‘không tướng’của các pháp này, nó chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt. Thế nên trong chơn không nó không có: sắc, thụ, tưởng, hành và thức. Tánh chơn không nó không có sáu căn nhập vào sáu trần là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sáu trần nhập với sáu căn là: sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Trong tánh chơn không nó không có nhãn giới …, nhẫn đến không ý thức giới. Tánh chơn không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luôn cái vô minh đã hết; nhẫn đến nó chẳng có cái lão tử, cũng không luôn cái lão tử đã hết. Trong tánh chơn không nó không có: khổ, tập, diệt, đạo. Tánh chơn không nó không cần trí, cũng chẳng cần đắc gì.

Bởi vì không sở đắc, mới là Bồ tát, gọi đủ là Bồ Đề Tát Đõa, nương nơi trí Bát Nhã để xét soi, mới đạt qua bên ngàn giác kia. Vì nương nơi Bát Nhã để quán chiếu, nên tâm không quái ngại; bởi tâm chẳng ngần ngại, nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đảo mộng tưởng, rốt ráo quả Niết Bàn. Nguyên chư Phật cả ba đời, sở dĩ đắc quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đây. Nên biết rằng, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, thật là: bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thật là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ não, chắc hẵn không dối.

Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Công đức sám hối khó nghĩ lường

Vô biên thắng phước đặng tỏ tường

Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới

Mau về cõi Phật thẳng một đường

Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ

Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm độ

Các vị Bồ tát nhiều vô số

Đại trí bờ kia, chư Thiên hộ

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

Nguyện đặng trí tuệ thường tướng hảo

Nguyện bao tội chướng được sám trừ

Kiếp kiếp thường theo ngôi Tam Bảo

PHỤC NGUYỆN

Chư Phật chứng minh

Vạn linh gia hộ

Hiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối Hồng Danh để tiêu trừ các tội lỗi: hoặc tiền khiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thân, hoặc phạm giới cấm các điều, sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quấy, gây các tội lỗi.

Ngưỡng mong oai thần chư Phật, từ lực Bồ tát, minh huân gia hộ chúng con: tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm.

Khắp nguyện: âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

(đồng niệm)

Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)

HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

(ba tiếng chuông, xá ba xá lui ra)

LỄ TẤT

Advertisements

24/01/2010 - Posted by | 1) ÂM VIỆT (Vietnamese), a) KINH TỤNG AUDIO

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: