THƯ VIỆN PHÁP BẢO NAMO84000

http://namo84000.com

TỔNG HỢP NHỮNG BÀI GIẢNG – TỤNG CỦA HT THÍCH THANH TỪ (cập nhật 29.11.2009 – còn cập nhật tiếp)

Nguồn phapamthuongchuyen.com

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

1 Chỗ đồng và khác giữa Phật học và khoa học – phần 2 – HT.Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
2 Chỗ đồng và khác giữa Phật học và khoa học – phần 1 – HT.Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
3 Tu là thoát khỏi luân hồi sanh tử – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
4 Tìm ngọc như ý – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
5 Tìm ngọc như ý – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
6 Thuyết luân hồi của đạo Phật – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
7 Thuyết luân hồi của đạo Phật – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
8 Hoa và rác – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
9 Chúng ta đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật – HT. Thích Thanh Từ – phần 2 <!– –> 0 0
10 Chúng ta đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật – HT. Thích Thanh Từ – phần 1

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

11 Những vần thi kệ của Thiền sư Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
12 Đạo Phật bình đẳng và tự do tuyệt đối – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
13 Đạo Phật bình đẳng và tự do tuyệt đối – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
14 Pháp trị gốc rể tâm bệnh – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
15 Pháp trị gốc rể tâm bệnh – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
16 Chấp là gốc của đau khổ – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
17 Chấp là gốc của đau khổ – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
18 Đãi cát tìm vàng – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
19 Đãi cát tìm vàng – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
20 Ý nghĩa ngày lễ Vu lan – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

21 Ý nghĩa ngày lễ Vu lan – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
22 Cuộc đời là mâu thuẫn – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
23 Cuộc đời là mâu thuẫn – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
24 Biểu tượng hoa sen trong Đạo Phật – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
25 Biểu tượng hoa sen trong Đạo Phật – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
26 Chữ hiếu trong đạo Phật – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
27 Chữ hiếu trong đạo Phật – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
28 Chỗ gặp nhau giữa Thiền tông và Tịnh độ tông – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
29 Chỗ gặp nhau giữa Thiền tông và Tịnh độ tông – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
30 Bát nhã tâm kinh – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

31 Bát nhã tâm kinh – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
32 Biết ơn và đền ơn – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
33 Biết ơn và đền ơn – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
34 Ba con rắn độc – phần 2 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
35 Ba con rắn độc – phần 1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
36 Nghiệp dẫn chúng sanh vào luân hồi lục đạo – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
37 Hướng dẫn phương pháp tọa thiền – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
38 Cội gốc đạo Phật – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
39 Hình tượng Đức Quán Thế Âm – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
40 Tu là xây dựng gia đình và xã hội hạnh phúc – HT. Thích Thanh Từ

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

41 Tập nghiệp của chúng sanh 2- HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
42 Tập nghiệp của chúng sanh-1 – HT. Thích Thanh Từ <!– –> 0 0
43 Trí Tuệ và Từ Bi phần 2 <!– –> 0 0
44 Trí Tuệ và Từ Bi phần 1 <!– –> 0 0
45 Tu ba nghiệp phần 2 <!– –> 0 0
46 Tu ba nghiệp phần 1 <!– –> 0 0
47 Tu là điều phục tâm – phần 2 <!– –> 0 0
48 Tu là điều phục tâm – phần 1 <!– –> 0 0
49 Ý nghĩa hình tượng tổ Bồ Đề – 2 <!– –> 0 0
50 Ý nghĩa hình tượng tổ Bồ Đề – 1

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

51 Vô sư trí vi tôn – 2 <!– –> 0 0
52 Vô sư trí vi tôn – 1 <!– –> 0 0
53 Tu trong mọi hoàn cảnh – 2 <!– –> 0 0
54 Tu trong mọi hoàn cảnh – 1 <!– –> 0 0
55 Tu là hết khổ-2 <!– –> 0 0
56 Tu là hết khổ-1 <!– –> 0 0
57 Bỏ tất cả được tất cả-2 – HT. Thanh Từ giảng <!– –> 0 0
58 Bỏ tất cả được tất cả-1 – HT. Thanh Từ giảng <!– –> 0 0
59 Cái vui nào tạm bợ – HT. Thanh Từ giảng <!– –> 0 0
60 Chánh kiến và tà kiến-2

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

<!–

–>

61 Chánh kiến và tà kiến-1 <!– –> 0 0
62 Chánh tín và mê tín – 4 <!– –> 0 0
63 Chánh tín và mê tín – 3 <!– –> 0 0
64 Chánh tín và mê tín – 2 <!– –> 0 0
65 Chánh tín và mê tín -1 <!– –>

Nguồn: adidaphat.us

Diệt Trừ Tam Độc……………………………………………………HT Thích Thanh Từ 

Đạo Phật Là Đạo Như Thật.…………………………………………..HT Thích Thanh Từ

Kinh Kim Cang……………………………………………………………….HT Thích Thanh Từ

Kinh Pháp Bảo Đàn………………………………………………………. HT Thích Thanh Từ

Kinh Pháp Hoa………………………………………………………………HT Thích Thanh Từ

Kinh Viên Giác…………………………………………………………….. HT Thích Thanh Từ

Luận Phật Thừa Tông Yếu………………………………………………. HT Thích Thanh Từ

Luận Tối Thượng Thừa…………………………………………………… HT Thích Thanh Từ

Lý Nhân Quả…………………………………………………………………HT Thích Thanh Từ

Nhân Thừa Bồ Tát Thừa Phật Giáo…………………………………….HT Thích Thanh Từ

Phổ Hiền………………………………………………………………………..HT Thích Thanh Từ

Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe………………………HT Thích Thanh Từ

Thiền Căn Bản………………………………………………………………..HT Thích Thanh Từ

Thiền Đốn Ngộ……………………………………………………………… HT Thích Thanh Từ

Thiền Tông Là Gốc Của Đạo Phật……………………………………..HT Thích Thanh Từ

Toát Yếu Lý Bát Nhã……………………………………………………….HT Thích Thanh Từ

Nguồn: thuvienhoasen.org

Hoà Thượng Thanh Từ Giảng Kinh Viên Giác
(Click vào mũi tên để nghe)
Bạn cần có Windows Media Player để nghe những băng giảng

SỐ THỨ TỰ THỜI GIAN DUNG LƯỢNG NGHE PHÁ�P
Track 01 41:53 4.95MB
Track 02 30:31 3.60MB
Track 03 39:01 4.61MB
Track 04 29:56 3.54MB
Track 05 36:15 4.28MB
Track 06 35:27 4.19MB
Track 07 40:23 4.77MB
Track 08 32:25 3.83MB
Track 09 39:13 4.64MB
Track 10 30:20 3.58MB
Track 11 41:16 4.88MB
Track 12 32:15 3.81MB
Track 13 43:50 5.18MB
Track 14 28:39 3.39MB
Track 15 41:05 4.85MB
Track 16 30:33 3.61MB
Track 17 39:20 4.65MB
Track 18 32:49 3.88MB
Track 19 41:51 4.94MB
Track 20 31:11 3.68MB
Track 21 42:00 4.96MB
Track 22 30:22 3.59MB
Track 23 38:19 4.53MB
Track 24 32:17 3.82MB
Track 25 46:02 5.44MB
Track 26 16:42 1.97MB

Hoà Thượng Thanh Từ Giảng Kinh Pháp Hoa
(Click vào mũi tên để nghe)
Bạn cần có Windows Media Player để nghe những băng giảng

SỐ THỨ TỰ THỜI GIAN DUNG LƯỢNG NGHE PHÁ�P
01-Track 01 41:11 3.67MB
01-Track 02 31:08 2.77MB
02-Track 01 41:40 3.71MB
02-Track 02 30:23 2.70MB
03-Track 01 40:37 3.61MB
03-Track 02 30:58 2.76MB
04-Track 01 40:42 3.62MB
04-Track 02 31:32 2.81MB
05-Track 01 30:02 2.67MB
05-Track 02 40:56 3.64MB
06-Track 01 28:56 2.57MB
06-Track 02 39:11 3.49KB
07-Track 01 30:25 2.71MB
07-Track 02 40:36 3.61MB
08-Track 01 31:34 2.81MB
08-Track 02 41:16 3.67MB
09-Track 01 31:30 2.80MB
09-Track 02 42:17 3.76MB
10-Track 01 31:57 2.84MB
10-Track 02 40:03 3.56MB
11-Track 01 24:49 2.21MB
11-Track 02 46:06 4.10MB
12-Track 01 31:42 2.82MB
12-Track 02 40:07 3.57MB
13-Track 01 32:35 2.90MB
13-Track 02 39:57 3.56MB
14-Track 01 33:09 2.95MB
14-Track 02 38:15 3.40MB
15-Track 01 29:59 2.67MB
15-Track 02 43:10 3.84MB
16-Track 01 31:33 2.81MB
16-Track 02 39:14 3.49MB
17-Track 01 31:17 2.78MB
17-Track 02 40:26 3.60MB
18-Track 01 31:05 2.77MB
18-Track 02 41:21 3.68MB
19-Track 01 32:02 2.85MB
19-Track 02 39:26 3.51MB
20-Track 01 31:58 2.84MB
20-Track 02 39:47 3.54MB
21-Track 01 30:26 2.71MB
21-Track 02 38:57 3.47MB
22-Track 01 26:28 2.35MB

Nguồn: TTVN.

Hoà ThượngThanh Từ Giảng Kinh Pháp Bảo Đàn
(Click vào mũi tên để nghe)
Bạn cần có Windows Media Player để nghe những băng giảng

01: -Lược khảo -Phẩm 1: Hành Do
Track 01 28:35 2.57MB
Track 02 43:22 3.86MB
07-Phẩm 5: Tọa thiền (tt) -Phẩm 6 Sám hốiTrack 01 21:23 1.90MB
Track 02 18:45 1.67MB
Track 03 30:51 2.74MB
02-Phẩm 1: Hành do (tt) -Phẩm 2: Bát Nhã
Track 01 30:27 2.71MB
Track 02 41:49 3.72MB
08-Phẩm 6: Sám hối (tt)-Phẩm 7Cơ Duyên
Track 01 25:18 2.25MB
Track 02 17:31 1.56MB
Track 03 27:51 2.48MB
03-Phẩm 2Bát Nhã (tt)
Track 01 35:09 3.13MB
Track 02 37:12 3.31MB
09-Phẩm 7 Cơ Duyên (tt)
Track 01 25:29 2.27MB
Track 02 26:33 2.36MB
Track 03 21:51 1.94MB
04-Phẩm 2 Bát Nhã (tt)
Track 01 34:25 3.06MB
Track 02 38:10 3.40MB
10-Phẩm 7Cơ Duyên (tt)
-Phẩm 8 Đốn Tiệm
Track 01 31:02 2.76MB
Track 02 19:49 1.76MB
Track 03 22:01 1.96MB
05: -Phẩm 2: Bát Nhã (tt)
-Phẩm 3 Nghi Vấn
Track 01 22:41 2.02MB
Track 02 29:08 2.59MB
Track 03 17:46 1.58MB
11: -Phẩm 8: Đốn Tiệm (tt)
-Phẩm 9 Tuyên Chiếu
Track 01 34:30 3.07MB
Track 02 09:46 892KB
Track 03 14:20 1.27MB
06-Phẩm 3: Nghi Vấn (tt) -Phẩm 4 Định tuệ & Phẩm 5 Tọa thiền
Track 01 12:10 1.08MB
Track 02 34:25 3.06MB
Track 03 23:20 2.08MB
12-Phẩm 10: Phó Chúc
Track 01 26:21 2.34MB
Track 02 10:28 957KB
Track 03 27:18 2.43MB
13-Phẩm 10: Phó Chúc (tt)
Track 01 19:18 1.72MB
Track 02 31:01 2.76MB

Nguồn : Thiền Viện Hương Hải

Hoà ThượngThanh Từ Giảng Kinh Kim Cang
(Click vào mũi tên để nghe)
Bạn cần có Windows Media Player để nghe những băng giảng

.

Lý do giảng lại bộ kinh Kim Cang (25.02.2002)
Giảng đề kinh
Đoạn 1: Nguyên do của pháp hội
Đoạn 2: Thiện hiện thưa hỏi
Đoạn 3: Chánh tông của Đại Thừa
Đoạn 4: Diệu hạnh không chỗ trụ
Đoạn 5: Thấy lẽ thật đúng lý
Tiếp theo (Đoạn 5) (25.02.2002)
Số ý kiến khi đọc kinh Kim Cang (26.03.2002)
Đoạn 6: Chánh tín ít có
Đoạn 7: Không được, không nói
Tiếp theo (Đoạn 7) (26.07.2002)
Đoạn 8: Y nơi chánh pháp mà sanh ra.
Nhắc lại (Đoạn 8) (27.03.2002)
Đoạn 9: Một tướng không tướng
Đoạn 10: Trang nghiêm tịnh độ
Tiếp theo (Đoạn 10) (27.03.2002)
Đoạn 11: Phước vô vi là hơn hết
Đoạn 12: Tôn trọng kinh điển chân chính
Giảng lại (Đoạn 12) (10.04.2002)
Đoạn 13: Đúng pháp thọ trì
Tiếp theo (Đoạn 13) (10.04.2002)
Đoạn 14: Lìa tướng tịch diệt
Hồi hướng
Giảng lại (Đoạn 14) (11.04.2002)
Tiếp theo (Đoạn 14)
Đoạn 15: Công đức trì kinh
Tiếp theo (Đoạn 15)
Đoạn 16: Hay làm sạch các… (25.05.2002)
Đoạn 17: Tột cùng không có ngã
Niệm phật (09.06.2002)
Giảng lại (Đoạn 14)
tiếp theo (Đoạn 14)
Giảng lại (Đoạn 15)
Giảng lại (Đoạn 16)
Giảng lại (Đoạn 17)
Đoạn 18: Đồng quán một thể (10.06.2002)
tiếp theo (Đoạn 18)
Đoạn 19: Pháp giới thông suốt…
Đoạn 20: Lìa sắc lìa tướng
Đoạn 21: Không năng thuyết sở thuyết…
Đoạn 22: Không pháp có thể được
Đoạn 23: Tâm trong sạch làm việc thiện
Đoạn 24: Phước trí không gì sánh bằng
Đoạn 25: Giáo hóa không có chỗ giáo hóa
Đoạn 26: Pháp thân chẳng phải tướng
Niệm phật (24.06.2002)
Đoạn 27: Không đoạn không diệt
Đoạn 28: Không thọ không tham trước
tiếp theo (Đoạn 28)
Đoạn 29: Bốn oai nghi đều tịch tĩnh
Đoạn 30: Lý một hợp tướng
tiếp theo (Đoạn 30)
Đoạn 31: Tri kiến chẳng sanh
Đoạn 32: Ứng hóa không phải thật
Toát yếu kinh pháp hoa
Tiếp theo (Toát yếu…24.06.2002.)

Các Băng Về Đề Tài Khác

// // Ánh Đạo Vàng (Video)…………….…………………………………………………                    Bước Chân Xuất Thế (Video)………….……………………………..ĐĐ Thích Minh Giới Ba Nguyện Thắng Man.…………………………………………………………Thích Trí Siêu  Bách Pháp Môn Minh Luận……………………………………………………Thích Trí Siêu  Bát Chánh Đạo…………………………………………………………………….Thích Trí Siêu Bát Đại Nhân Giác………………………………………………………………..Thích Trí Siêu Bát Nhã Hoa Nghiêm……………………………………………………..TT Thích Nhất Chân Bát Nhã Tâm Kinh………………………………………………………..Pháp Sư Pháp Trí      Bát Nhã Tâm Kinh………………………………………………………..TT Thích Như Điển  Bát Nhã Tâm Kinh……………………………………………………………..Thích Trí Siêu     Bát Quan Trai Giới………………………………………………………..HT Thích Huyền Vi  Biết Ăn Là Biết Đạo…………………………………………………………Thích Thông Phổ    Bồ Đề Đạo Phẩm (37 phẩm trợ đạo) ………………………………….Pháp Sư Pháp Trí  Bồ Đề Tâm………………………………………………………………………..Thích Trí Siêu    Bồ Đề Tâm Nhẫn…………………………………………………………..TT Thích Nhất Chân   Bồ Tát Đạo Ngủ Minh…………………………………………………………Thích Trí Siêu     Bồ Tát Hạnh………………………………………………………………………Thích Trí Siêu     Bồ Tát Thật Nghĩa …………………………………………………………HT Thích Tâm Thanh  B Tát Thiện Giới Kinh..…………………………………………………TT Thích Như Điển  Bố Thí Ba La Mật………………………………………………………………Thích Trí Siêu     Bốn Loại Thức Ăn……………………………………………………………..Thích Trí Siêu    Cận Tử Nghiệp...………………………………………………………..TT Thích Như Điển Chân Hạnh Phúc.………………………………………………………..ĐĐ Thích Chân Hiền Chiêm Bái Phật Tích……..Video………………………………………………………………. Chết Là Một Pháp Tu……………………..…………………………….Thích Thông Phổ Chớ Vội Mà Tu..………………………………………………………….TT Thích Nhất Chân Chứng Đạo Ca……………………………………………………………Ni Sư Thích Trí Haỉ Chuyển Mê Khai Ngộ………………………………………………….HT Thích Huyền Vi Coi Trọng Nhân Qủa.……………………………………………………….PS Tịnh Không Con Đường Giải Thoát.………………………………………………….TT Thích Như Điển   Con Đường Giải Thoát………………………………………………..HT Thích Tâm Thanh  Con Đường Phải Đi……………………………………………………….HT Thích Huyền Vi Con Đường Tu Đạo……………………………………………………………Thích Trí Siêu    Con Đường Tu Niệm..…………………………………………………HT Thích Tâm Thanh  Công Đức Tán Dương Chư Phật.………………………………………TT Thích Như Điển Công Đức Xuất Gia.……………………………………………………….TT Thích Như Điển Công Phu Khuya……………………………………………………………………………………… Có Nên Lạy Trời Không………………………………………………….TT Thích Thiện Huệ Cửa Vào Diệu Pháp………………………………………………………..HT Thích Tâm Thanh Cùng Tu Sự Phật…………….….……..….……………………………..TT Thích Nhất Chân Diệu Huệ Đồng Nử Kinh……………………………………………………TT Thích Thiện Huệ Diệt Trừ Tam Độc……………………………………………………HT Thích Thanh Từ 

Advertisements

29/11/2009 - Posted by | b) KINH GIẢNG

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: